หัวหน้าส่วนราชการ

                                
     576361

        นายธวัชชัย  แถวถาทำ
     ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

ข่าวประเด็นร้อน

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานของกรมปศุสัตว์ และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พระราชบัญญัติ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามผู้ใช้บริการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

 

กำลังออนไลน์

มี 222 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จังหวัดกำแพงเพชร มีคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๖๘๘ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ใบอนุญาตเลขที่ P ๐๖ ๔๘ ๐๐๖/๒๕๓๗ ตั้งอยู่เลขที่ – หมู่ที่ ๔ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๑๒, ๑๔(๓), ๑๔(๕) และ ๑๖(๒ซ) แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร จึงขอให้ทราบโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ดังกล่าว ต้องหยุดทำการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 NoAnuyat