ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีประจำปี2564

forking create 02 tn

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
                   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร โดยนายประยุค บังควร ปศุสัตว์อำเภอฯ มอบหนังสือและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโรงฆ่าสัตว์ อบต.เพชรชมภู เพื่อแจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ได้แก่ กฎกระทรวงกำหนดประเภทของโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.2565 กฎกระทรวงกำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ พ.ศ.2565 และกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนฯ และคุณสมบัติของพนักงานตรวจโรคสัตว์ พ.ศ.2565 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ได้ทันภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ตามการบังคับใช้ของกฎหมาย ต่อไป
744442

วันที่ 7 กรกฏาคม 2565            

         นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรทันสมัย และได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พร้อมทั้งปลูกกล้วยไข่ และเยี่ยมชมกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ต.ท่าพุทรา ซึ่งมีการนำต้นและใบของกล้วยไข่มาเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์เป็นการเชื่อมโยงอาชีพด้านพืชและสัตว์ได้อย่างลงตัว
7F5E4A7D D053 4F82 8AA4 2ACF79FEA2FE L0 001

71948  71953  S 6742064
timeline 20220707 124837

หมวดหมู่รอง