ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีประจำปี2564

forking create 02 tn

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์

 151461

ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
ที่อยู่หน่วยงาน  3 ม.1 ต.หนองปลิง  อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 055-711450   โทรสาร 055-710104
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 055-711458
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 055-711482