หัวหน้าส่วนราชการ

                                
     576361

        นายธวัชชัย  แถวถาทำ
     ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

ข่าวประเด็นร้อน

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานของกรมปศุสัตว์ และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พระราชบัญญัติ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามผู้ใช้บริการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

 

กำลังออนไลน์

มี 319 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกของประเทศไทย ประจำปี 2563 (ฉบับปรับปรุง)

โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562

1. โครงการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562

2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง

3. พื้นที่พบสัตว์ปีกป่วยตาย

4. หมู่บ้านติดแนวชายแดน รัศมี 5 กิโลเมตร

5. แบบประเมินการดำเนินโครงการทำความสะอาดและทำลายเชื้อ ครั้งที่ 1/2562 ระดับอำเภอ

6. แบบสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการทำความสะอาดและทำลายเชื้อ ระดับจังหวัด

7. แบบสอบถาม สำหรับเกษตรกรโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก

8. แบบสอบถาม สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก

9. บันทึกข้อความยืนยันการเช่าหน่วยผสมเทียม