หัวหน้าส่วนราชการ

                                
     576361

        นายธวัชชัย  แถวถาทำ
     ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

ข่าวประเด็นร้อน

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานของกรมปศุสัตว์ และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พระราชบัญญัติ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามผู้ใช้บริการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

 

กำลังออนไลน์

มี 313 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2559

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2560

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2560

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจคัดสัตว์และจำหน่ายสัตว์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาต การตรวจโรคและการทำลายเชื้อโรค ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทำลายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคระบาด (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2550