แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2567 รอบที่ 1 

1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) NEW.... 

แบบฟอร์ม IDP 1  : การวางแผนเป้าหมายและการวิเคราะห์ตนเอง (รายบุคคล)
แบบฟอร์ม IDP 2  : ความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนารายบุคคล
แบบฟอร์ม IDP 3  : แผนพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

 

 

แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2566 รอบที่ 2 

1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) NEW.... 

2. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)

3. แผนปฏิบัติการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การเรียน e-Learning

4. หลักสูตรการอบรม cop การผลิตคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้แบบ Micro Learning (DS18) 

5. รายงานการประชุม รายละเอียดตัวชี้วัดของปศุสัตว์รอบที่ 2/2566

6รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม E-Learning

7. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการพัฒนา

8. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการพัฒนา

9สรุปผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

10. เฉลยแบบประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

11. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจก่อนอบรมออนไลน์

12. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจหลังการอบรมออนไลน์

13. สรุปผลการประเมินความรู้/ความใจ ต่อการอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำต่อการรับผิดชอบต่อหน้าที่

14. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

15. สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา

16. หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมออนไลน์

 

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2566 รอบที่ 1

1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

 2. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)

3. แผนปฏิบัติการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การเรียน e-Learning

4. หลักสูตรการอบรม cop การผลิตคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้แบบ Micro Learning (DS18) 

5. รายงานการประชุม รายละเอียดตัวชี้วัดของปศุสัตว์รอบที่ 1/2566

6รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม E-Learning

7. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการพัฒนา

8. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการพัฒนา

9สรุปผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

10. เฉลยแบบประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

11. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจก่อนอบรมออนไลน์

12. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจหลังการอบรมออนไลน์

13. สรุปผลการประเมินความรู้/ความใจ ต่อการอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำต่อการรับผิดชอบต่อหน้าที่

14. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

15. สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา

16. หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมออนไลน์

 

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2565 รอบที่ 2

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

 2. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)

3. แผนปฏิบัติการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การเรียน e-Learning

4. หลักสูตรการอบรม cop ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ SL28 

5. รายงานการประชุม รายละเอียดตัวชี้วัดของปศุสัตว์รอบที่ 2/2565

6รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม E-Learning

7. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการพัฒนา

8. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการพัฒนา

9สรุปผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

10. เฉลยแบบประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

11. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจก่อนอบรมออนไลน์

12. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจหลังการอบรมออนไลน์

13. สรุปผลการประเมินความรู้/ความใจ ต่อการอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำต่อการรับผิดชอบต่อหน้าที่

14. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

15. สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา

16. หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2564 รอบที่ 2

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

2. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)

3. แผนปฏิบัติการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การเรียน e-Learning

4. หลักสูตรการอบรม cop การจัดทำแผนปฏิบัติงาน M09

5. รายงานการประชุม รายละเอียดตัวชี้วัดของปศุสัตว์รอบที่ 2/2564

6รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม E-Learning

7. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการพัฒนา

8. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการพัฒนา

9สรุปผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

10. เฉลยแบบประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

11. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจก่อนอบรมออนไลน์

12. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจหลังการอบรมออนไลน์

13. สรุปผลการประเมินความรู้/ความใจ ต่อการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติงาน M09

14. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

15. สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา

16. ภาพถ่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

17. หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมออนไลน์

 

 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2565 รอบที่ 1

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

 2. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)

3. แผนปฏิบัติการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การเรียน e-Learning

4. หลักสูตรการอบรม cop ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ SL28 

5. รายงานการประชุม รายละเอียดตัวชี้วัดของปศุสัตว์รอบที่ 1/2565

6รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม E-Learning

7. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการพัฒนา

8. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการพัฒนา

9สรุปผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

10. เฉลยแบบประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

11. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจก่อนอบรมออนไลน์

12. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจหลังการอบรมออนไลน์

13. สรุปผลการประเมินความรู้/ความใจ ต่อการอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำต่อการรับผิดชอบต่อหน้าที่

14. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

15. สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา

16. ภาพถ่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

17. หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมออนไลน์

 

 

 

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2564 รอบที่ 2

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

2. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)

3. แผนปฏิบัติการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การเรียน e-Learning

4. หลักสูตรการอบรม cop การจัดทำแผนปฏิบัติงาน M09

5. รายงานการประชุม รายละเอียดตัวชี้วัดของปศุสัตว์รอบที่ 2/2564

6รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม E-Learning

7. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการพัฒนา

8. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการพัฒนา

9สรุปผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

10. เฉลยแบบประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

11. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจก่อนอบรมออนไลน์

12. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจหลังการอบรมออนไลน์

13. สรุปผลการประเมินความรู้/ความใจ ต่อการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติงาน M09

14. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

15. สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา

16. ภาพถ่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

17. หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมออนไลน์

 

 

รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ 1/2564 AW349265 00
<<<<>>>>>

 

1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล 1/2564

2. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)

3. แผนปฏิบัติการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การเรียน e-Learning

4. หลักสูตรการอบรม cop มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

5. รายงานการประชุม รายละเอียดตัวชี้วัดของปศุสัตว์รอบที่ 1/2564

6รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม E-Learning

7. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการพัฒนา

8. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการพัฒนา

9สรุปผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

10. เฉลยแบบประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

11. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจก่อนอบรมออนไลน์

12. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจหลังการอบรมออนไลน์

13. สรุปผลการประเมินความรู้/ความใจ ต่อการอบรมหลักสูตรมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

14. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

15. สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา

16. ภาพถ่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

17. หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2563

 1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

   2. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)

   3. แผนปฏิบัติการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การเรียน e-Learning

   4. หลักสูตรการอบรม cop พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

   5. รายงานการประชุม รายละเอียดตัวชี้วัดของปศุสัตว์รอบที่ 2/2563

   6รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม E-Learning

   7. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการพัฒนา

   8. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการพัฒนา

   9สรุปผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   10. เฉลยแบบประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   11. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจก่อนอบรมออนไลน์

   12. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจหลังการอบรมออนไลน์

   13. สรุปผลการประเมินความรู้/ความใจ ต่อการอบรมหลักสูตร พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

   14. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

   15. สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา

   16. ภาพถ่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

    17. หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ 1/2563

   1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

  2. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)

   3. แผนปฏิบัติการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การเรียน e-Learning
        
3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ภาวะผู้นำ
       3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

   4. รายงานการประชุม รายละเอียดตัวชี้วัดของปศุสัตว์รอบที่ 1/2563

   5รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม E-Learning

   6. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   7สรุปผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   8. เฉลยแบบประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  9. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจก่อนอบรมออนไลน์

 10. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจหลังการอบรมออนไลน์

 11. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 12. สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา

 13. สรุปผลการประเมินความรู้/ทักษะ ตนเองก่อนการพัฒนา

 14. สรุปผลการประเมินความรู้/ทักษะ ตนเองหลังการพัฒนา

 15. ภาพถ่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 16. ภาพถ่ายการเรียน E-Learning

 17. หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมออนไลน์

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>

รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ 1/2562 

  1. แบบฟอร์ม  IDP : A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล
  2. แบบฟอร์ม  IDP : B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล
  3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  E-Learning
 4. แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ
  5. ระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดตัวชี้วัดของปศุสัตว์รอบที่ 1/2562
  6. รายชื่อผู้เข้าประชุมรายละเอียดตัวชี้วัดของปศุสัตว์รอบที่ 1/2562
  7. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม E-Learning
  8. การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  9. สรุปผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
10. เฉลยแบบประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
11. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจก่อนอบรมออนไลน์
12. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจหลังการอบรมออนไลน์
13. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
14. สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา
15. สรุปผลการประเมินความรู้/ทักษะ ตนเองก่อนการพัฒนา
16. สรุปผลการประเมินความรู้/ทักษะ ตนเองหลังการพัฒนา
17. ภาพถ่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
18. ภาพการอบรมหลักสูตร E-Learning
19. หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมออนไลน์

 

 

 

 

การรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561

>>>>>>>>>>>>>>

รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ 2/2561 

  1. แบบฟอร์ม  IDP : A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล
  2. แบบฟอร์ม  IDP : B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล
  3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  E-Learning
  4. แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ
  5. ระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดตัวชี้วัดของปศุสัตว์รอบที่ 2/2561
  6. รายชื่อผู้เข้าประชุมรายละเอียดตัวชี้วัดของปศุสัตว์รอบที่ 2/2561
  7. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม E-Learning
  8. การประเมินผลการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  9. สรุปผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
10. เฉลยแบบประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
11. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจก่อนอบรมออนไลน์
12. แบบประเมินความรู้/ความเข้าใจหลังการอบรมออนไลน์
13. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
14. สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา
15. สรุปผลการประเมินความรู้/ทักษะ ตนเองก่อนการพัฒนา
16. สรุปผลการประเมินความรู้/ทักษะ ตนเองหลังการพัฒนา
17. ภาพการประชุมรายละเอียดตัวชี้วัดรอบที่ 2/2561
18. ภาพถ่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
19. ภาพการอบรมหลักสูตร E-Learning
20. ภาพป้ายประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
21. หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมออนไลน์