สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ประกาศเจตนารมณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
>>>>>>>>