ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

แผนการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกของประเทศไทย ประจำปี 2563 (ฉบับปรับปรุง)

โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562

1. โครงการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2562

2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง

3. พื้นที่พบสัตว์ปีกป่วยตาย

4. หมู่บ้านติดแนวชายแดน รัศมี 5 กิโลเมตร

5. แบบประเมินการดำเนินโครงการทำความสะอาดและทำลายเชื้อ ครั้งที่ 1/2562 ระดับอำเภอ

6. แบบสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการทำความสะอาดและทำลายเชื้อ ระดับจังหวัด

7. แบบสอบถาม สำหรับเกษตรกรโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก

8. แบบสอบถาม สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก

9. บันทึกข้อความยืนยันการเช่าหน่วยผสมเทียม