เมื่อวันที่ ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม
แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

484681