วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง โดยนายสิน กาญจน์พิพัฒน์ ปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร และด่านกักกันสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ)ตรวจติดตามรับรองร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภค (ปศุสัตว์OK) ร้านพยุงหมูสด ตลาดหินชะโงก ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

25910