วันที่ 3 ธันวาคม 2562
นายประยุค บังควร ปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1/2563 ในพื้นที่ หมู่ที่ 12 ต.โกสัมพี เกษตรกร ผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 4 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย แพะ จำนวน 85 ตัว โค 2 ตัว พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินการฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ
420111