info graphic KPP

lumpy

ข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์และที่พักสัตว์ประจำจังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด นายเชาวลิตร แสงอุทัย ทำหน้าที่ประธานฯ ดำเนินการตรวจรับรองโรงฆ่าสุกรของนายเลียง วาดไธสง ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร  คณะกรรมการฯ มีความเห็นให้แก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อย ก่อนมอบเลขานุการ (สพ.ญ.เพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร)  ดำเนินการนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อออกใบอนุญาตดำเนินกิจการฯ (ฆจส2) ต่อไป

 341497