วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
นายประยุค บังควร ปศุสัตว์อำภอโกสัมพีนคร ได้ดำเนินการออกติดตามข้อมูลการจัดส่งนม ตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปี 2562 ที่ รร.บ้านมะเดื่อชุมพร ได้รับข้อมูลว่ามีการจัดส่งนมตามกำหนด และได้เข้าร่วมพบปะชี้แจงงานด้านปศุสัตว์ในที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้ 

-แนะนำหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอฯ ภารกิจ หน้าที่ การให้บริการ
-โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
-โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โดย อปท.
-การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก
-การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์อาฟริกาในสุกร 

227282