ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร

ปศุสัตว์อำเภอไทรงาม

ปศุสัตว์อำเภอคลองลาน

ปศุสัตว์อำเภอขาณุวรลักษบุรี

ปศุสัตว์คลองขลุง

ปศุสัตว์อำเภอพรานกระต่าย

ปศุสัตว์อำเภอลานกระบือ

ปศุสัตว์อำเภอทรายทองวัฒนา

ปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง

ปศุสัตว์อำเภอบึงสามัคคี

ปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร