เมื่อวันที่ ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม
แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

484681วันที่ 17 ธันวาคม 2563 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้ตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐานสุกรที่อำเภอโกสัมพีนคร

timeline 25631217 150820สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองลาน ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๓๐ คน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๔-๑๕ พ.ย.๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗-๑๘ พ.ย.๖๓ ณ วิสาหกิจชุมชนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.24 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยโครงการดังกล่าวเป็นทางเลือกของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยจากการขายสุกรมีชีวิตเพียงอย่างเดียว มาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสุกรเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในภาวะสุกรมีชีวิตราคาตกต่ำและยังเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

 131441077 2878982535714575 7966426625750244271 n

           วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร โดย นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

8325

 

หมวดหมู่รอง