28 ตุลาคม 2562

              สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยนายประธง อินทา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เข้าดำเนินการติดต่อ
ประสานงานกับผู้ประกอบการร้านค้าอาหารสัตว์ ในการต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร   ที่จะสิ้น
อายุในวันที่ 31 ธ.ค. 2562

 312797