VDO CLIP ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร โดยนายประยุค บังควร ปศุสัตว์อำเภอฯ พร้อมด้วยนางสาวจิตรา จับเทียน เจ้าพนักงานสัตวบาล นายฐนพัฒน์ ใจบุญ พนักงานจ้างเหมาฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ดำเนินการฝึกอบรมผู้ที่จะปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2562 เพื่อจะได้มอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนฯ โดยสัตวแพทย์ ต่อไป รวมมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 45 ราย