VDO CLIP ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีประจำปี2564

forking create 02 tn

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์

 

ข้อมูลทะเบียนฟาร์ม

ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์ สถานที่ฟักไข่ และโคนม

ที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม