กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ 

--------------------------------------------------------------             

          ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส ปศุสัตว์กำแพงเพชรใสสะอาด 2567” “งดรับ งดให้”  ของขวัญ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและลงนามร่วมกัน
ไว้เป็นหลักฐาน นำโดย นายสัตวแพทย์กิตติ รักสิการ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ณ บริเวณหน้า
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

 576460

S 34816005

S 34816006