นายวีรศักดิ์ หงษ์ทอง
                               เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
                                     ปศุสัตว์อำเภอบึงสามัคคี

 

 
       นายจักราวุฒิ แป้นจันทร์
       เจ้าพนักงานสัตวบาล

 
     
   ปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง

 

chorme 164075
      นางสาวโฉมยงค์ แก้วดวงแสน
             เจ้าพนักงานสัตวบาล
        นายชาญชัย อุดถา
       เจ้าพนักงานสัตวบาล

 
        
  ปศุสัตว์อำเภอทรายทองวัฒนา

 

       tkitS 120422433
                  นายกิจพงศ์ สายยิ้ม
                 เจ้าพนักงานสัตวบาล

   461836
         นายประยุค บังควร
    ปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร

 

 

ko2
      นางสาวจิตรา จับเทียน
       เจ้าพนักงานสัตวบาล

pakit
             นายประกิต เย็นชุ่ม
          ปศุสัตว์อำเภอคลองลาน

 

kai yudLan
      นายขวัญชัย หนูขาว
      เจ้าพนักงานสัตวบาล
      นายยงยุทธ พรมเพรา
      เจ้าพนักงานสัตวบาล