วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ บุญยะนันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
นายนฐพงษ์ วงษ์นาค ปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ออกติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

timeline 20181004 192128


วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดยนายกิตติ รักสิการ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  และบริษัทซีพี ได้ดำเนินการตรวจรับรองฟาร์มสุกร

จำนวน 5 ฟาร์ม  ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย

timeline 25611001 204457

 

วันที่ 28 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขาณุวรลักษบุรี ตรวจติดตามศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ บ้านนายรุ่ง บัวทอง เลขที่ 64/1 หมู่ 8 ตำบลวังหามแห
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ปีกในช่วงฤดูฝน แนะนำการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นมาเป็นอาหารสัตว์   และการนำ
สมุนไพรมาผสมในสูตรอาหารสัตว์ เพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค และลดต้นทุนการผลิตด้านปศุสัตว์

timeline 20180928 102411

 

timeline 20180928 104841

วันที 28 กันยายน 2561. เวลา 10.00  นายประกิต  เย็นชุ่ม ปศุสัตว์อำเภอคลองลานมอบหมายให้ นายขวัญชัยหนูขาว เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกไปประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้เรื่องโรคไข้ขาดำ และให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกทางสื่อวิทยุ คลื่นวิทยุ FM 102 สายใย ของนายสุรเชษฐ  คำเครือคง  ณ ม.1 ต.คลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

 

 

วันที่​ 24 กันยายน​ 2561​ เวลา​ 10.30​ น.​สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​คลองลาน​ นำโด​ยนาย​ประกิต​ เย็น​ชุ่ม​ ปศุสัตว์​อำเภอ​คลองลาน​ พร้อมด้วย​นาง​สา​วอ​ทิต​ยา​ สาย​คำ​น้อย
​พนักงาน​เฝ้า​ระวัง​โรค​ ได้ไปเยี่ยมโรงเรือนเลี้ยงไก่​ไข่​ของเกษตรกร​ จำนวน​ 2 ราย​ ภายใต้โครงการ​พัฒนาด้านการเกษตรของชุมชน​ และให้คำแนะนำเรื่องการทำที่จุ่มเท้า
ก่อนเข้าโรงเรือนเลี้ยงไก่​ไข่​ พบว่าตัวโรงเรือนพร้อมที่จะนำไก่ไข่​เข้ามาเลี้ยงได้

 timeline 20180924 123211

หมวดหมู่รอง