วันที่ 8 ตุลาคม 2561
นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ บุญยะนันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายนพดล ไชยวงศา
ปศุสัตว์อำเภอทรายทองวัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
จำนวน 4 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

timeline 25611008 135343

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ บุญยะนันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
นายนฐพงษ์ วงษ์นาค ปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ออกติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

timeline 20181004 192128


timeline 20180928 104841

วันที 28 กันยายน 2561. เวลา 10.00  นายประกิต  เย็นชุ่ม ปศุสัตว์อำเภอคลองลานมอบหมายให้ นายขวัญชัยหนูขาว เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกไปประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้เรื่องโรคไข้ขาดำ และให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกทางสื่อวิทยุ คลื่นวิทยุ FM 102 สายใย ของนายสุรเชษฐ  คำเครือคง  ณ ม.1 ต.คลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

 

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดยนายกิตติ รักสิการ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  และบริษัทซีพี ได้ดำเนินการตรวจรับรองฟาร์มสุกร

จำนวน 5 ฟาร์ม  ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย

timeline 25611001 204457

 

วันที่ 28 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขาณุวรลักษบุรี ตรวจติดตามศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ บ้านนายรุ่ง บัวทอง เลขที่ 64/1 หมู่ 8 ตำบลวังหามแห
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ปีกในช่วงฤดูฝน แนะนำการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นมาเป็นอาหารสัตว์   และการนำ
สมุนไพรมาผสมในสูตรอาหารสัตว์ เพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค และลดต้นทุนการผลิตด้านปศุสัตว์

timeline 20180928 102411

 

หมวดหมู่รอง