วันที่ 17 ธันวาคม 2563 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้ตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐานสุกรที่อำเภอโกสัมพีนคร

timeline 25631217 150820