วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร โดย นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

8325