วันที่  6 พ.ค.63

            สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายทองวัฒนา ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 มีเกษตรมารับลงทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์
แล้วจำนวน 2 ราย และจะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

timeline 20200506 110703