วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

            กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรานกระต่าย ลงพื้นที่ตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการเยียวยาผลกระทบของการระบาด COVID-19 โดยสามารถมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ และสำหรับรายเก่าสามารถดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยง
สัตว์ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรานกระต่าย ไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
S 20103196