วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

               สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรงาม ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการเยียวยาผลกระทบของการระบาด COVID-19 โดยดำเนินการรับขึ้นทะเบียนทั้งที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรงาม และลงพื้นที่ตรวจสอบ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
S 24993804