วันที่ 21 เมษายน 2563
           เวลา 12.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร ดำเนินการตรวจติดตามให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งและเฝ้าระวังโรคในกระบือ
ของนายไพรัตน์ พูลมาก และนางอนงค์ พูลมาก หมู่ที่ 5 ต.เพชรชมภู เกษตรกร ผู้เลี้ยงกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือฯ ในครั้งนี้นายมนตรี ประเทืองไพรศรี
พร้อมครอบครัว ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคกระบือให้กับโครงการฯ ร่วมติดตามเยี่ยมกระบือตัวดังกล่าว โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฯ ได้มอบใบอนุโมทนาบัตรให้กับ
ผู้มีจิตศรัทธา และมอบยาถ่ายพยาธิ/วิตามินละลายน้ำให้กับเกษตรกร ผลการตรวจเยี่ยมกระบือของโครงการฯ และกระบือของเกษตรกร มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี

579569