วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.

               สัตวแพทย์หญิงเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร นายสมยศ มโนวงศ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร นายบรรเทิง โชติพ่วง ประมงจังหวัดกำแพงเพชร
นายเจริญชัย กสิสุวรรณ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดกำแพงเพชร ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ประมงอำเภอทุกอำเภอ และผู้จัดการ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประชุมร่วมกันที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อบูรณาการดำเนินการโครงการ "ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ พืช ประมง และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง" ตามนโยบายรัฐบาล ที่มีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นผู้ขับเคลื่อน โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ายในการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

IMG 2918.1