info graphic KPP

lumpy

ข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร จัดฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional exercise) มีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เป็นวิทยากรกระบวนการ

28862 0006