วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ออกตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ในเขตพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 2.โรงเรียนบ้านหัวรัง 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโป่ง  4.โรงเรียนบ้านปางมะนาว 5.โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 6.โรงเรียนเกาะแก้วอนุสรณ์ และ 7.โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา ผลตรวจติดตามปกติ ไม่พบนมตกตะกอน หรือมีกลิ่น สภาพถังแช่สมบูรณ์ดี

timeline 20190211 140938