เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรานกระต่ายได้ต้อนรับปศุสัตว์เขต๖ ซึ่งออกตรวจติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงฟาร์มโคนมของนายสุทธิกานต์ พิพัฒน์เมธี (บุญมาฟาร์ม) ตั้งอยู่ที่หมู่ ๙ ตำบลพรานกระต่าย เพื่อเตรียมรับรองให้เป็นมาตรฐานฟาร์มโคนมต่อไป

  S 1654793

S 1654791 S 1654792