วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย จัดอบรมให้ความรู้ผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมี นายวีระศักดิ์ หงษ์ทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรงาม
เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรม 24 คน และจัดซื้อวัคซีนจำนวน 1,920 โด๊ส

 

timeline 20180903 193554