วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปศุสัตว์เขต 6 และหัวหน้าส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่เขต 6 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้นโยบายการบริหารจัดการ การเลี้ยงโคเนื้อทั้งระบบ แก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง หมู่ที่
11 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี น.ส.เพ็ญศรี ธีระวัฒน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ให้การต้อนรับ

39981