สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 055-711450
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 055-711450
กลุ่มเสริมเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 055-711450
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 055-711458
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 055-711482
โทรสาร 055-710104
E-mail
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.