แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 

รอบที่ 2/2560 

1. แบบฟอร์มที่ 1 (แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน)
2. 
แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล
3. 
แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล
4. 
แบบฟอร์มที่ 3.1
5. 
แบบฟอร์มที่ 3.2
6. 
แบบฟอร์มที่ 4
7. 
ระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดตัวชี้วัดของปศสุัตว์รอบที่ 2/2560
8. 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ในเกษตรกรรายย่อย
9. 
หนังสือเชิญประชุมรายละเอียดตัวชี้วัดของปศสุัตว์รอบที่ 2/2560
10. 
หนังสือเชิญฝึกอบรมเรื่องการลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ในเกษตรกรรายย่อย
11. 
รายชื่อผู้เข้าประชุมรายละเอียดตัวชี้วัดของปศสุัตว์รอบที่ 2/2560
12. 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการ ลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ในเกษตรกรรายย่อย
13. 
การประเมินก่อนการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรการลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ในเกษตรกรรายย่อย
14. 
การประเมินหลังการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรการลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ในเกษตรกรรายย่อย
15. เฉลยแบบทดสอบ
16. 
สรุปผลการประเมินก่อน - หลัง การอบรมลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ในเกษตรกรรายย่อย
17. 
สรุปผลการติดตามประเมินผลการอบรมลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ในเกษตรกรรายย่อย
18. 
ภาพการประชุมรายละเอียดตัวชี้วัดรอบที่ 2/2560
19. ภาพการฝึกอบรม
20. ภาพการตรวจติดตามผลการฝึกอบรม
21ภาพป้ายประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
22. เอกสารประกอบการบรรยาย