การเฝ้าระวังพื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562 (ข้าวรอบที่ 2) ในจังหวัดกำแพงเพชร