หัวหน้าส่วนราชการ

bosspen1

    น.ส.เพ็ญศรี ธีระวัฒน์
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

ข่าวประเด็นร้อน

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานของกรมปศุสัตว์ และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

แบบสอบถาม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

พระราชบัญญัติ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

 

กำลังออนไลน์

มี 273 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

*แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

รอบที่ 1/2561

1. แบบฟอร์ม  IDP : A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล 
2. แบบฟอร์ม  IDP : B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล
3. ระเบียบวาระการประชุม
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
5. หนังสือเชิญประชุมรายละเอียดตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัด รอบที่ 1/2561
6. ระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดตัวชี้วัดของปศสุัตว์รอบที่ 1/2561
7. หนังสือเชิญฝึกอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
8. รายชื่อผู้เข้าประชุมรายละเอียดตัวชี้วัดของปศสุัตว์รอบที่ 1/2561
9. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
10. การสร้างเครือข ่ายและพันธมิตรในการบูรณการข้อมูลด้านปศุสัตว์

11. การประเมินผลการเรียนรู้การฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
12. เฉลยแบบทดสอบ
13. สรุปผลการประเมิน
14. แบบประเมินความรู้/ทักษะ ก่อนการพัฒนา
15. แบบประเมินความรู้/ทักษะ หลังการพัฒนา
16. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
17. สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
18. สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา
19. สรุปผลการประเมินความรู้/ทักษะ ตนเองก่อนการพัฒนา
20. สรุปผลการประเมินความรู้/ทักษะ ตนเองหลังการพัฒนา
21. สรุปผลการประเมินความรู้ / ทักษะ โดยผู้บังคับบัญชาก่อนการพัฒนา
22. สรุปผลการประเมินความรู้ /ทักษะ โดยผู้บังคับบัญชาหลังการพัฒนา
23. ภาพการประชุมรายละเอียดตัวชี้วัดรอบที่ 1/2561
24. ภาพถ่ายชุมชนนักปฏิบัติ
25. ภาพป้ายประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม